Obchodní přirážka, marže, rabat, cenová elasticita

Cenotvorba je důležitým faktorem při stanovování ceny produktů a zahrnuje několik klíčových konceptů, jako je marže, přirážka, rabat a cenová elasticita.

Obchodní marže je rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou. Marže je tedy ziskem, který firma realizuje z prodeje produktů nebo služeb. Vzorec pro výpočet marže:

Pokud je nákupní cena zboží 50 Kč a je prodáváno za 60 Kč:

Při výpočtu marže v procentech představuje prodejní cena základ 100 %, a proto výsledek nemůže překročit hranici 100 %.

Obchodní přirážka je způsob, jak zahrnout další náklady do prodejní ceny produktu nebo služby. Tyto náklady mohou zahrnovat například marketingové náklady, náklady na skladování nebo administrativní náklady. Přirážka se obvykle vyjadřuje jako procento nákladů. Obchodní přirážka vyjadřuje procentuální navýšení mezi náklady a prodejní cenou zboží. Vzorec pro výpočet obchodní přirážky:

Pokud je nákupní cena zboží 50 Kč a je prodáváno za 60 Kč:

Obchodní přirážka při výpočtu vychází z nákupní ceny a může hranici 100 % překročit.

Rabat je sleva, která se poskytuje zákazníkovi z obvyklé prodejní ceny. Rabaty se obvykle poskytují pro velké objednávky nebo jako odměna.

Cenová elasticita je ekonomický pojem, kterým se vyjadřuje míra citlivosti poptávky po daném produktu nebo službě na změny v ceně. Konkrétně se jedná o poměr procentuální změny v množství poptávaného zboží nebo služby k procentuální změně v jejich ceně.

Cenová elasticita může být buď elastická nebo neelastická. V případě elastické cenové elasticity je poptávka na změnu ceny velmi citlivá, což znamená, že i malá změna v ceně může vést ke značné změně v množství poptávaného zboží nebo služby. Naopak v případě neelastické cenové elasticity je poptávka na změnu ceny méně citlivá, takže změna v ceně bude mít menší vliv na množství poptávaného zboží nebo služby.

Cenovou elasticitu lze využít při stanovování cen zboží a služeb. Pokud je poptávka po produktu elastická, tedy citlivá na změny ceny, je vhodné snížit cenu a tím zvýšit objem prodeje. Naopak, pokud je poptávka neelastická, je možné zvýšit cenu a tím zvýšit tržby, aniž by došlo k významnému poklesu prodeje.

Cenovou elasticitu lze vypočítat pomocí následujícího vzorce:

Koeficient cenové elasticity poptávky (EDP) udává, o kolik procent se zvýší resp. sníží poptávané množství, když se cena sníží či zvýší o jedno procento. Podle velikosti koeficientu cenové elasticity poptávky rozlišujeme elastickou a neelastickou poptávku.

  • Neelastická poptávka - hodnota EDP>-1 nebo |EDP|<1. To znamená, že procentní změna ceny vyvolá menší procentní změnu poptávaného množství statku.

  • Elastická poptávka - hodnota EDP<-1 nebo |EDP|>1. Znamená, že procentní změna ceny vyvolá větší procentní změnu objemu poptávaného statku.

Používání cenové elasticity může být složité, protože závisí na mnoha faktorech, jako jsou například konkurence, preference zákazníků a aktuální tržní situace. Proto je důležité mít při stanovování cen zboží a služeb na zřeteli nejen cenovou elasticitu, ale také další faktory, jako jsou náklady na výrobu a distribuci, marže, přirážka a rabaty. A sledovat ceny produktů konkurence.

Last updated